ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 02.04.2014

Особлива інформація на 28.03.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняДиректорКожедуб Володимир Павловичд/в, д/в, д/в84.05
Зміст інформації:
За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 28.03.2014 № 16) припинено повноваження Директора Кожедуба Володимира Павловича в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Вiн перебував на цiй посадi з 28.03.2011, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 84,05% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нОбраноДиректорКожедуб Володимир Павловичд/в, д/в, д/в84.05
Зміст інформації:
За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 28.03.2014 № 16) обрано Директора Кожедуба Володимира Павловича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 84,05% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2009 року – Голова Правлiння ЗАТ «Чернiгiвський механiчний завод», з 2011 року – Директор ПрАТ «Чернiгiвський механiчний завод».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.