ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 06.05.2014

Особлива інформація на 30.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиНехай Микола Петровичд/в, д/в, д/в0.62
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2014 № 1) припинено повноваження Голови Наглядової ради Нехая Миколи Петровича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 28.03.2011, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,62% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нПрипинено повноваженнячлен Наглядової радиКожедуб Юрiй Володимировичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2014 № 1) припинено повноваження члена Наглядової ради Кожедуба Юрiя Володимировича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 25.03.2011, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нПрипинено повноваженнячлен Наглядової радиВеремiй Ольга Григорiвнад/в, д/в, д/в0.00457
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2014 № 1) припинено повноваження члена Наглядової ради Веремiй Ольги Григорiвни на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вона перебувала на цiй посадi з 25.03.2011, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,00457% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нПрипинено повноваженняРевiзорСиз Уляна Миколаївнад/в, д/в, д/в0.00139
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2014 № 1) припинено повноваження Ревiзора Сиз Уляни Миколаївни на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вона перебувала на цiй посадi з 25.03.2011, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,00139% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нОбраноГолова Наглядової радиНехай Микола Петровичд/в, д/в, д/в0.62
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2014 № 1) обрано члена Наглядової ради Нехая Миколу Петровича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,62% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ"Чернiгiвський механiчний завод". Наглядова рада товариства (протокол вiд 30.04.2014 № 1) вирiшила обрати Головою Наглядової ради Нехая Миколу Петровича.
д/нОбраночлен Наглядової радиКожедуб Юрiй Володимировичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2014 № 1) обрано члена Наглядової ради Кожедуба Юрiя Володимировича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 2009-2010 - iнженер вiддiлу технiчного контролю, з 2011 року - начальник вiддiлу технiчного контролю ПрАТ "Чернiгiвський механiчний завод".
д/нОбраночлен Наглядової радиКугук Вiктор Володимировичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2014 № 1) обрано члена Наглядової ради Кугук Вiктора Володимировича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника енерго-механiчного вiддiлу ПрАТ "Чернiгiвський механiчний завод".
д/нОбраноРевiзорСиз Уляна Миколаївнад/в, д/в, д/в0.00139
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2014 № 1) обрано Ревiзора Сиз Уляну Миколаївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана строком на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,00139% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: економiст ПрАТ "Чернiгiвський механiчний завод".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.