ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (0462) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 04.04.2017

Особлива інформація на 27.03.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.03.2017Припинено повноваженняДиректорКожедуб Володимир Павлович-, -, -84.05
Зміст інформації:
За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 27.03.2017) припинено повноваження Директора Кожедуба Володимира Павловича в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Вiн перебував на цiй посадi з 28.03.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 84,05% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
27.03.2017ОбраноДиректорКожедуб Володимир Павлович-, -, -84.05
Зміст інформації:
За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 27.03.2017) обрано Директора Кожедуба Володимира Павловича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 84,05% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2012 року – Директор ПрАТ «Чернiгiвський механiчний завод».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.