ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (0462) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2017Припинено повноваженняголова Наглядової радиНехай Микола Петрович-, -, -0.62
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження голови Наглядової ради Нехая Миколи Петровича. Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,6200% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
25.04.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиКожедуб Юрiй Володимирович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Кожедуба Юрiя Володимировича. Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
25.04.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиКугук Вiктор Володимирович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Кугука Вiктора Володимировича. Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
25.04.2017Обраноголова Наглядової радиНехай Микола Петрович-, -, -0.62
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано членом Наглядової ради Нехая Миколу Петровича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,6200% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2012 року - начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ "Чернiгiвський механiчний завод". За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 25.04.2017) вiдповiдно до Статуту обрано головою Наглядової ради Нехая Миколу Петровича.
25.04.2017Обраночлен Наглядової радиКожедуб Юрiй Володимирович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано членом Наглядової ради Кожедуба Юрiя Володимировича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково як представник акцiонера (Кожедуб Володимир Павлович), не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2012 року - начальник вiддiлу технiчного контролю ПрАТ "Чернiгiвський механiчний завод".
25.04.2017Обраночлен Наглядової радиКугук Вiктор Володимирович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано членом Наглядової ради Кугука Вiктора Володимировича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково як представник акцiонера (Кожедуб Володимир Павлович), не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2012 року - заступник начальника енерго-механiчного вiддiлу ПрАТ "Чернiгiвський механiчний завод".
25.04.2017Припинено повноваженняРевiзорСиз Уляна Миколаївна-, -, -0.0014
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Ревiзора Сиз Уляни Миколаївни. Вона перебувала на цiй посадi з 30.04.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0014% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
25.04.2017ОбраноРевiзорСиз Уляна Миколаївна-, -, -0.0014
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано Ревiзором Сиз Уляну Миколаївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана строком на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0014% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2012 року - економiст ПрАТ "Чернiгiвський механiчний завод".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.