ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2108 2030 0 0 2108 2030
будівлі та споруди 1109 1127 0 0 1109 1127
машини та обладнання 766 720 0 0 766 720
транспортні засоби 230 182 0 0 230 182
інші 3 1 0 0 3 1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2108 2030 0 0 2108 2030
Опис Основнi засоби мають високий рiвень зношенностi загальний -67,%, будiвлi- 64%, машини i обладнання - 71% , транспортнi засоби - 43%. завантаженiсть виробничих потужностей не на повну потужнiсть.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 11952 10538
Статутний капітал (тис.грн.) 3127 3127
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3127 3127
Опис Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Методичних рекомендацiй, схвалених Рiшенням Комiсiї вiд 17.11.2004 №485.
Висновок Вартiсть чистих активiв бiльша за розмiр статутного капiталу i вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦКУ.