ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 86.35
Опис 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2013 рiк.
4. Звiт голови Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2013 року.
8.Внесення змiн до Статуту Товариства.
9.Внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства.
10.Припинення повноважень членiв Наглядової ради, визначення кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
11.Припинення повноважень Ревiзора , обрання Ревiзора,затвердження умов договору (контракту), що укладатимуться з Ревiзором, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з Ревiзором.
12. Попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
13.Про виконання акцiонерами вимог Закону України " Про депозитарну систему України"
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.На рогзляд зборiв додатковi питання не вносилися.Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. (Затверджено звiт Директора, Наглядової ради, Ревiзора, рiчний звiт та баланс Товариства.Прибуток за звiтний рiк буде використаний в майбутньому перiодi ).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.