ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 03576858
Територія   за КОАТУУ 7410136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво металообробних машин за КВЕД 28.41
Середня кількість працівників1 102    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон м.Чернiгiв, вул.Любченка,15
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 2 0
первісна вартість 1001 7 7 0
накопичена амортизація 1002 4 5 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 29 28 0
Основні засоби: 1010 2108 2030 0
первісна вартість 1011 6366 6534 0
знос 1012 4258 4504 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2140 2060 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3712 5349 0
Виробничі запаси 1101 1986 3009 0
Незавершене виробництво 1102 1720 2281 0
Готова продукція 1103 6 59 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 783 1675 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
79 436 0
з бюджетом 1135 258 146 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 24 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 146 119 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 253 253 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4766 4359 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 4766 4359 0
Витрати майбутніх періодів 1170 8 9 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 122 225 0
Усього за розділом II 1195 10127 12571 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 12267 14631 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3127 3127 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 83 80 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 416 450 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6912 8295 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 10538 11952 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 45 98 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 45 98 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 176 147 0
за розрахунками з бюджетом 1620 56 130 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 33 0
за розрахунками зі страхування 1625 130 213 0
за розрахунками з оплати праці 1630 307 462 0
за одержаними авансами 1635 1003 1591 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 12 38 0
Усього за розділом IІІ 1695 1684 2581 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 12267 14631 0

Примітки: Баланс складений вiдповiдно до П(С)БО 1 та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Знос основних засобiв нараховувався вiдповiдно до вимог П(С)БО 7.


Керівник

 

(підпис)

Кожедуб В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Веремiй О.Г

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.