ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кожедуб Володимир Павлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

20.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 03576858
4. Місцезнаходження Україна, 14007, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв, вул. Володимира Дрозда, буд. 15
5. Міжміський код, телефон та факс (04622) 5-65-02, (04622) 2-61-94
6. Електронна поштова адреса nikchmz@mail.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

76 (2330), бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

20.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.chmz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2016

(дата)