ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2030 1751 0 0 2030 1751
будівлі та споруди 1127 1028 0 0 1127 1028
машини та обладнання 720 582 0 0 720 582
транспортні засоби 182 134 0 0 182 134
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1 7 0 0 1 7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2030 1751 0 0 2030 1751
Опис Основнi засоби мають високий рiвень зношенностi загальний -73,%, будiвлi- 68%, машини i обладнання - 78% , транспортнi засоби - 67%. завантаженiсть виробничих потужностей не на повну потужнiсть.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 14868 11952
Статутний капітал (тис.грн.) 3127 3127
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3127 3127
Опис Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Методичних рекомендацiй, схвалених Рiшенням Комiсiї вiд 17.11.2004 №485.
Висновок Вартiсть чистих активiв бiльша за розмiр статутного капiталу i вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦКУ.