ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кожедуб Володимир Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 482088, 19.02.1998, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1945
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВНДI машин для виробництва волокон, iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 3 роки
9) опис Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Керiвна посада за останнi 5 рокiв : директор ПрАТ"ЧМЗ". В звiтному роцi посадова особа не змiнювалася.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нехай Микола Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 514343, 09.06.1998, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1956
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Колгосп "3-й Вирiшальний", iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, безстроково
9) опис Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Керiвна посада за останнi 5 рокiв :начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ"ЧМЗ". В звiтному роцi посадова особа не змiнювалася.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Веремiй Ольга Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 400314, 16.09.1997, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Український фiнансово-економiчний iнститут, методист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.03.2011, невизначений термiн
9) опис Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Керiвна посада за останнi 5 рокiв : головний бухгалтер ПрАТ"ЧМЗ". В звiтному роцi посадова особа не змiнювалась.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кожедуб Юрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 674151, 19.02.1998, Чернiгiвським РВ УМВС
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, невизначений термiн
9) опис Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Керiвна посада за останнi 5 рокiв : начальник вiддiлу технiчного контролю ПрАТ"ЧМЗ". В звiтному роцi посадова особа не змiнювалася.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сиз Уляна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 975361, 07.12.2001, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТП - 2500 ЧОАБ, комiрник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Керiвна посада за останнi 5 рокiв : не займала. В звiтному роцi посадова особа не змiнювалася.


1) посада Корпоративний секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Згерська Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 156099, 23.07.1996, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1972
5) освіта** Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПМК-1 Чернiгiвського агробуду, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, невизначений термiн
9) опис Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Керiвна посада за останнi 5 рокiв : заступник головного бухгалтера ПрАТ"ЧМЗ". В звiтному роцi посадова особа не змiнювалася.


1) посада Член наглядової ради – заступник начальника енерго-механiчного вiддiлу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кугук Вiктор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК , 701128, 18.10.1999, Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1954
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «Котельний завод «Колвiенергомаш», начальник енерго-механiчного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, невизначений термiн
9) опис Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Керiвна посада за останнi 5 рокiв : заступник начальника енерго-механiчного вiддiлу ПрАТ «ЧМЗ». В звiтному роцi посадова особа не змiнювалася.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової радиНехай Микола ПетровичНК, 514343, 09.06.1998, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.387710.6238771000
ДиректорКожедуб Володимир ПавловичНК, 482088, 19.02.1998, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.525592884.055255928000
Корпоративний секретарЗгерська Наталiя МиколаївнаНК, 156099, 19.07.1996, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.5070507000
РевiзорСиз Уляна МиколаївнаНК, 975361, 07.12.2001, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.87087000
Головний бухгалтерВеремiй Ольга ГригорiвнаНК, 400314, 16.09.1997, УМВС України в Чернiгiвськiй обл2860286000
Усього 5295579 84.67457353 5295579 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.