ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 85.407
Опис 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.На рогзляд зборiв додатковi питання не вносилися.Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. (Затверджено звiт Директора, Наглядової ради, Ревiзора, рiчний звiт Товариства.Прибуток за звiтний рiк буде використаний в майбутньому перiодi ).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.