ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 03576858
Територія   за КОАТУУ 7410136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво металообробних машин за КВЕД 28.41
Середня кількість працівників1 105    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон м.Чернiгiв, вул.Любченка,15
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 2 0
первісна вартість 1001 7 7 0
накопичена амортизація 1002 5 5 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 28 136 0
Основні засоби: 1010 2030 1751 0
первісна вартість 1011 6534 6563 0
знос 1012 4504 4812 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2060 1889 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5349 7968 0
Виробничі запаси 1101 3009 4650 0
Незавершене виробництво 1102 2281 3268 0
Готова продукція 1103 59 50 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1675 507 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
436 363 0
з бюджетом 1135 146 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 94 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 119 784 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 253 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4359 7552 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 4359 7552 0
Витрати майбутніх періодів 1170 9 15 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 225 511 0
Усього за розділом II 1195 12571 17794 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 2 0
Баланс 1300 14631 19685 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3127 3127 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 80 77 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 450 470 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8295 11194 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 11952 14868 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 98 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 98 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 147 131 0
за розрахунками з бюджетом 1620 130 613 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 33 255 0
за розрахунками зі страхування 1625 213 212 0
за розрахунками з оплати праці 1630 462 509 0
за одержаними авансами 1635 1591 3304 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 38 48 0
Усього за розділом IІІ 1695 2581 4817 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 14631 19685 0

Примітки: Баланс складений вiдповiдно до П(С)БО 1 та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Знос основних засобiв нараховувався вiдповiдно до вимог П(С)БО 7.


Керівник

 

(підпис)

Кожедуб В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Веремiй О.Г

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.