ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО № 403895
3. Дата проведення державної реєстрації 15.12.1999
4. Територія (область)* Чернігівська область
5. Статутний капітал (грн) 3126688
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 107
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.41 - Виробництво металообробних машин

28.99 - Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення

д/н - д/н

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя не заповнюється , так як емiтент є акцiонерним товариством.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПОЛIКОМБАНК"
2) МФО банку 353100
3) Поточний рахунок 26001004343
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПОЛIКОМБАНК"
5) МФО банку 353100
6) Поточний рахунок 26001004343