ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2016
Кворум зборів** 85.63
Опис 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2015 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.На рогзляд зборiв додатковi питання не вносилися.Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. (Затверджено звiт Директора, Наглядової ради, Ревiзора, рiчний звiт Товариства.Прибуток за звiтний рiк буде використаний в майбутньому перiодi ).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.