ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 03576858
Територія   за КОАТУУ 7410136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво металообробних машин за КВЕД 28.41
Середня кількість працівників1 107    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон м.Чернiгiв, вул.В.Дрозда,15
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 2 0
первісна вартість 1001 7 7 0
накопичена амортизація 1002 5 5 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 136 441 0
Основні засоби: 1010 1751 1498 0
первісна вартість 1011 6563 6594 0
знос 1012 4812 5096 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1889 1941 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7968 10159 0
Виробничі запаси 1101 4650 7774 0
Незавершене виробництво 1102 3268 2343 0
Готова продукція 1103 50 42 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 507 1455 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
363 506 0
з бюджетом 1135 0 57 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 57 0
з нарахованих доходів 1140 94 68 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 784 868 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7552 6553 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 7552 6553 0
Витрати майбутніх періодів 1170 15 16 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 511 436 0
Усього за розділом II 1195 17794 20118 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2 0 0
Баланс 1300 19685 22059 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3127 3127 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 77 77 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 470 470 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11194 15028 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 14868 18702 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 131 119 0
за розрахунками з бюджетом 1620 613 173 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 255 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 212 68 0
за розрахунками з оплати праці 1630 509 323 0
за одержаними авансами 1635 3304 2605 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 48 69 0
Усього за розділом IІІ 1695 4817 3357 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 19685 22059 0

Примітки: Баланс складений вiдповiдно до П(С)БО 1 та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Знос основних засобiв нараховувався вiдповiдно до вимог П(С)БО 7.


Керівник

 

(підпис)

Кожедуб В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Веремiй О.Г

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.